Opdrachten SEL TOM

Een SEL moet volgende opdrachten waarmaken:

1.  Opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties binnen zijn eigen werkgebied. Dat overzicht wordt ter beschikking gesteld via een website die voor iedereen toegankelijk is.

2.  Actief bekendmaken van dit overzicht.

3. Sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen, rusthuizen, RVT, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf om het zorgcontinuüm te verzekeren. Die overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een residentiële of semiresidentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd.

4.  Ondersteunen van multidisciplinaire zorgtrajecten.

5.  Aanreiken en promoten van het e-zorgplan.

6.  Organiseren of ondersteunen van multidisciplinaire vormingen om de zorgaanbieders te leren omgaan met multidisciplinaire zorgtrajecten, om de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen en om het gebruik van elektronische zorgplannen te ondersteunen.

7. Bewaken van de procedures die betrekking hebben op de evaluatie van het zelfzorgvermogen en de kwaliteitsvolle uitwerking van het zorgplan.

8. Verlenen van adviezen en het signaleren aan het agentschap van goede-praktijkvoorbeelden.

9. Toezicht houden op de organisatie van een multidisciplinair overleg.

10. Faciliteren en toeleiden van het multidisciplinair overleg naar een RDC of sociale dienst van een OCMW, of naar een zorgaanbieder die zijn bereidheid, voor de organisatie van het  multidisciplinair overleg, kenbaar gemaakt heeft aan een SEL.

11. Zelf organiseren van een multidisciplinair overleg indien anderen (zie 10°), nalaten het overleg, binnen een redelijke termijn na de aanvraag – en in ieder geval binnen de termijn van een maand – te laten plaatsvinden.

12. Adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn van hun Lokaal Sociaal Beleidsplan.