Samenwerkingen

SEL TOM wil de kwaliteit van de eerstelijnszorg versterken in de zorgregio Mechelen door onder andere een goede lokale werking uit te bouwen.

Deze lokale werking is nodig om enerzijds álle zorgaanbieders te bereiken tot aan het bed van de zorgvrager toe – en anderzijds een netwerk uit te bouwen tussen de verschillende organisaties en actoren.

Door het in kaart brengen van lokale verschillen en knelpunten kunnen acties in de eerstelijnszorg worden opgezet. De mogelijke aanpak hiervoor wordt lokaal afgetoetst en aangepast. Zo wordt overlap vermeden en een effectieve toeleiding en doorverwijzing mogelijk gemaakt. Daarnaast worden goede-praktijkvoorbeelden verzameld en nieuwe innoverende projecten structureel verankerd.

Het SEL stimuleert en optimaliseert samenwerking in de eerstelijnszorg door de uitbouw van een goede lokale werking om

  • tot een effectieve toeleiding en doorverwijzing te komen,
  • nieuwe, innoverende projecten structureel te verankeren,
  • goede-praktijkvoorbeelden centraal te verzamelen,
  • lokale verschillen en knelpunten in kaart te brengen en de mogelijke aanpak lokaal af te toetsen en aan te passen,
  • overlap te vermijden in het aanbod en aanvullend te werken,
  • acties op te zetten omtrent eerstelijnsgezondheidszorg,
  • het doorgeven van informatie naar de achterban te faciliteren,
  • lokale afspraken mogelijk te maken,
  • andere lokale partners van de 2de lijn zoals Centra Geestelijke Gezondheidszorg te betrekken.

SEL TOM signaleert de nieuwe mogelijkheden in het werkveld en rapporteert aan de beleidsmakers en andere actoren over te realiseren doelstellingen en aanpassingen,  vastgestelde knelpunten en bereikte resultaten.