Overlegplatform Dementie

Het is niet altijd evident om als zorg- of hulpverlener om te gaan met personen met dementie en hun omgeving. Deze zorg vereist namelijk bijzondere competenties waarover de zorg- of hulpverlener dient te beschikken.

Het Overlegplatform Dementie biedt hulp en ondersteuning. Het is een open en pluralistisch overlegforum dat openstaat voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving (cfr. het Transitieplan Dementie).

Doelstellingen van dit overlegplatform zijn:

  • Het uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise;
  • Bijdragen aan een genuanceerde beeldvorming rond dementie;
  • Het inventariseren en bespreken van de vastgestelde noden en behoeften in de regio;
  • Kennismaking met bestaande en nieuwe initiatieven en het ondersteunen en faciliteren ervan;
  • Regionale afstemming van de zorg voor personen met dementie en hun omgeving;
  • Toegankelijk maken van de bestaande expertise;
  • Het inventariseren van deskundigheid in de regio;
  • De realisatie en actualisatie van de sociale kaart m.b.t. dementiekundige basiszorgverleners en referentiepersonen dementie in de zorgregio zodat zorgbegeleiding gefaciliteerd wordt;
  • Het formuleren van adviezen naar alle deelnemende partners van het platform;
  • Sensibiliserende en signaalfunctie naar het beleid.

SEL TOM en het Expertisecentrum dementie Orion i.s.m. PGN organiseren samen het OPD Zorgregio Mechelen. Vanuit de stuurgroep OPD werd er gekozen om twee maal per jaar een overlegplatform dementie voor de zorgregio Mechelen te organiseren.

Geïnteresseerde in deze bijeenkomsten? Schrijf je dan in via de link naar het inschrijvingsformulier OPD.

Ben je op zoek naar meer informatie?  Download dan hier de functiekaart van het OPD zorgregio Mechelen of stuur ons een mail via het contactformulier.