Vergoeding MDO in 2018

Reeds jaren wordt deelname aan een multidisciplinair overleg (MDO) vergoed. Dat blijft ook zo in 2018. De manier waarop verandert echter. SEL TOM wil zo tijd vrijmaken voor de vorming van eerstelijnszones.

U bent zorgverlener
U bent hulpverlener, werkzaam in een organisatie
U bent overlegorganisator

Zorgverlener
1) Zelfstandige zorgverleners

Wat zijn de voorwaarden?

In 2018 zal SEL TOM enkel nog dossiers evalueren die aan de wettelijke voorwaarden van de GDT-wetgeving voldoen:
– Er zijn 3 disciplines uit de 1ste lijn aanwezig: de huisarts, de thuisverpleegkundige, indien de cliënt thuisverpleging ontvangt, een derde 1ste-lijnsdiscipline.
– Verschillende andere voorwaarden die voornamelijk tot het administratieve takenpakket van de overlegorganisator behoren.

Wie wordt vergoed?

Als alle voorwaarden voldaan zijn, ontvangen alle zelfstandige zorgverleners die deelnamen aan het overleg een vergoeding. Het gaat om zorgverleners die werkzaam zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg: apothekers, artsen (met uitzondering van de arts-specialisten), diëtisten, kinesisten, logopedisten, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, of beroepsbeoefenaar van een andere door de Vlaamse regering bepaalde discipline.

Wat is het bedrag?

In 2018 bedraagt de vergoeding €49,91 voor een overleg dat bij de cliënt thuis plaatsvond, €37,44 voor een overleg dat elders plaatsvond. De vergoeding wordt door het RIZIV uitbetaald via de mutualiteit van de cliënt. De enige tussenkomst van SEL TOM betreft het doorgeven van de aanwezigheden. Dat was in het verleden ook zo.

Wat verandert er?

In het verleden vergoedde SEL TOM ook deelname aan MDO dat aan welbepaalde SEL-criteria voldeed. In 2018 vervalt dit.

Interessante linken op deze website:
Pdf Vergoeding MDO in 2018 – info voor zelfstandige zorgverleners
Pdf Vergoeding MDO in 2018 – info voor hulpverleners, werkzaam in een organisatie

Hulpverlener
2) Hulpverleners, werkzaam in een organisatie

Wat verandert er?

In het verleden ontvingen ook hulpverleners vanuit de SEL-middelen een vergoeding voor hun deelname aan een overleg. Een belangrijke voorwaarde was dat ze werkzaam waren in de 1ste-lijns gezondheidszorg. De organisatie ontving een vergoeding per deelname.
De vergoeding voor MDO-deelname blijft. De manier van uitbetalen verandert echter. In 2018 zal SEL TOM de deelnemende organisaties 1 bedrag uitbetalen.

Hoe wordt het bedrag berekend?

Dit bedrag zal op volgende wijze worden vastgelegd:
1) 25% van de SEL-middelen zijn voorzien voor MDO. Daarvan worden deelnemers en organisatoren vergoed. Dit betreft geen wijziging met het verleden.
2) Deze middelen zullen verdeeld worden op basis van de voorbije jaren.
– In de eerste plaats om de verhouding van de middelen te bepalen voor organisatoren versus deelnemers.
– In de tweede plaats om de verhouding te bepalen van het aantal MDO-deelnames van de verschillende organisaties.
SEL TOM stelde reeds vast dat het om relatief stabiele gegevens gaat.
Een gedetailleerde uiteenzetting van de gehanteerde werkwijze vind u hier.

Interessante linken op deze website:
Pdf Vergoeding MDO in 2018 – info voor zelfstandige zorgverleners
Pdf Vergoeding MDO in 2018 – info voor hulpverleners, werkzaam in een organisatie

Organisator
3) Overlegorganisatoren

Wat verandert er?

In het verleden ontvingen MDO-organisatoren een vergoeding vanuit de SEL-middelen. Er werd een vergoeding betaald per overleg.
De vergoeding voor MDO-organisatie blijft. De manier van uitbetalen verandert echter.

Hoe wordt het bedrag berekend?

Een gedetailleerde uiteenzetting van de gehanteerde werkwijze vind u hier.

Interessante linken op deze website:
Pdf Vergoeding MDO in 2018 – info voor zelfstandige zorgverleners
Pdf Vergoeding MDO in 2018 – info voor hulpverleners, werkzaam in een organisatie