Lokale samenwerking

SEL TOM versterkt de kwaliteit van de  eerstelijnsgezondheidszorg door een uitgebouwde streekplatformwerking aan te bieden. Zorgaanbieders van uit het werkveld kunnen er multidisciplinair en pluralistisch van gedachten wisselen én netwerken rond thema’s die in de eigen streek pertinent leven. Goede-praktijkvoorbeelden worden er voorgesteld, knelpunten besproken en teruggekoppeld aan het respectievelijke beleidsniveau volgens het werkingsprincipe “bottom-up en top-down”.

Nachtzorg

Zorg mag geen openingsuren hebben. Een thuiswonende zorgbehoevende dient ook ’s nachts optimaal verzorgd te worden. Zo probeert Nachtzorg de taak van de mantelzorger ’s nachts wat te verlichten. Het initiatief ...
Verder

Mantelzorgtoelage

Een mantelzorger is iemand die een deel van de zorg van een persoon vrijwillig op zich neemt. Hij helpt hem in het dagelijks leven. Dankzij de waardevolle bijdrage van een ...
Verder

OPP/Overleg Psychiatrische Patiënt

Gelijklopend met een vergoedbaar multidisciplinaire overleg (GDT/SEL) bestaat er ook een vergoedbaar overleg rond de psychiatrische patiënt (OPP). Het is de taak van de erkende organisatoren om na te gaan of ...
Verder

Meldpunt Vereenzaming

Het Meldpunt Vereenzaming komt voort uit de streekplatformen rond het thema ‘Vereenzaming’ en is ontstaan in 2012. Het is bedoeld voor inwoners van de kleinstedelijke gebieden Boom, Lier en Mechelen ...
Verder

SOKA/Sociale Kaart

Sedert enkele jaren werken de Vlaamse Provincies en het Huis voor Gezondheid aan een databank waarin het ruime welzijns- en gezondheidsaanbod uit Vlaanderen en Brussel wordt opgenomen. Deze databank kan ...
Verder

Streekplatform

Van streekplatform naar veranderteam en veranderforum De huidige werking van het SEL en LMN zal opgaan in de  eerstelijnszones. De jarenlange opgebouwde expertise en knowhow wordt hierin geïntegreerd. Waaronder ook ...
Verder

MDO/Multidisciplinair Overleg

De zorg wordt steeds complexer en vaak komen verschillende hulp-en zorgverleners bij één zorgvrager langs. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partners is noodzakelijk om een vlotte hulpverlening te garanderen ...
Verder

Overlegplatform Dementie

Het is niet altijd evident om als zorg- of hulpverlener om te gaan met personen met dementie en hun omgeving. Deze zorg vereist namelijk bijzondere competenties waarover de zorg- of ...
Verder

Elektronische Communicatie

Communicatie is zeer belangrijk en nóg belangrijker in de zorg. Zowel tussen de zorgverlener en patiënt als onderling tussen de zorgverstrekkers. De laatste jaren zijn computers en de mogelijkheden die ...
Verder