Transitieplan Dementie

Zoals in het Transitieplan Dementie omschreven staat dient de agenda van het Overlegplatform Dementie (OPD) bepaald te worden door de leden. Daarom werd er binnen de zorgregio Mechelen een stuurgroep OPD opgericht, waarin een vertegenwoordiging is vanuit de mutualiteiten, woon-zorgcentra, psychiatrische thuiszorg, dienst gezinszorg,…

Dit overleg vindt twee maal per jaar plaats. Enerzijds ter evaluatie en anderzijds om de agenda en thema’s voor een jaar te bepalen. Op deze manier kunnen de vastgestelde noden en behoeften in de regio geïnventariseerd en besproken worden.