Raamakkoord Ziekenhuizen

Het raamakkoord tussen de ziekenhuizen en SEL TOM (de hele Raad van Bestuur) kadert in het streven naar een lijnoverschrijdende zorgcontinuïteit voor de hulpvrager: Raamakkoord Ziekenhuizen – SEL TOM vzw

De partners willen de integrale zorgverlening stimuleren via: kwaliteitsvolle samenwerking en sluitende communicatie tussen de hulpvrager en/of de mantelzorger, de eerstelijnsgezondheidszorg en de ziekenhuizen. De partners gaan daarbij het engagement aan tot interdisciplinaire inspanningen.

Dit vormt de basis van waaruit samenwerking in wederzijds vertrouwen groeit tussen de hulpvrager, gezondheidswerkers uit de ziekenhuizen en de eerstelijnszorgverstrekkers.

Vermits het een raamakkoord betreft, worden de engagementen van iedere discipline/organisatie/beroepsgroep nog ingevuld. Om hiervoor een gedragen consensus te kunnen ontwikkelen werd de Transmurale adviesgroep opgericht.