Raamakkoorden ziekenhuizen en woonzorgcentra

Het realiseren van meer continuïteit binnen het zorgproces, door onder meer de verschillende actoren op elkaar af te stemmen, is één van de prioritaire doelstellingen van zowel het woonzorgdecreet, als de ziekenhuizen, als het SEL-decreet. Dit vraagt het engagement van alle partijen die in het zorgproces van de gebruiker betrokken zijn.

Om dit te realiseren werkte SEL TOM raamakkoorden uit met deze sectoren. De raamakkoorden worden ook afgesloten vanuit de reële wederzijdse bekommernis om de begeleiding en de complexe zorg aan de hulpvrager, zijn cliëntsysteem en de zorgaanbieders zowel binnen de eerstelijnsgezondheidszorg als binnen het ziekenhuis als binnen het woonzorgcentrum verder uit te bouwen en op elkaar af te stemmen.

Werken naar meer uniformisering en harmonisering staat centraal in deze raamakkoorden.

Raamakkoord Woonzorgcentra – SEL TOM vzw
Raamakkoord Ziekenhuizen – SEL TOM vzw