Beleid

Geestelijke gezondheidszorg

Er zijn veel veranderingen in het zorglandschap. In de sector van de geestelijke gezondheidszorg zijn de hervormingen het gevolg van een specifiek wetsartikel binnen de ziekenhuiswet, namelijk ‘Artikel 107’. Het ...
Verder

Raamakkoorden ziekenhuizen en woonzorgcentra

Het realiseren van meer continuïteit binnen het zorgproces, door onder meer de verschillende actoren op elkaar af te stemmen, is één van de prioritaire doelstellingen van zowel het woonzorgdecreet, als ...
Verder

Transmurale adviesgroep

Vanuit onze opdracht om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met de ziekenhuizen en woonzorgcentra werd de transmurale adviesgroep opgericht. De leden engageerden zich ertoe om mee een transmuraal zorgpad uit te ...
Verder

Signaalfunctie

Eén van de opdrachten van SEL TOM  is het bezorgen van (beleids)signalen uit de eerstelijnsgezondheidszorg aan de Vlaamse overheid. Het opsporen van lokale knelpunten, hiaten en goede praktijkvoorbeelden kan bij ...
Verder

Transitieplan Dementie

Zoals in het Transitieplan Dementie omschreven staat dient de agenda van het Overlegplatform Dementie (OPD) bepaald te worden door de leden. Daarom werd er binnen de zorgregio Mechelen een stuurgroep ...
Verder