MDO/Multidisciplinair Overleg

De zorg wordt steeds complexer en vaak komen verschillende hulp-en zorgverleners bij één zorgvrager langs. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partners is noodzakelijk om een vlotte hulpverlening te garanderen.

Een multidisciplinair overleg (MDO) kan georganiseerd worden om een betere samenwerking en een goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de zorgvrager (of zijn omgeving) te bereiken.

Een MDO wordt georganiseerd door een erkende overlegorganisator Hij of zij tracht alle partners samen te brengen en modereert het overleg. De overlegorganisator stelt zich tijdens het MDO onafhankelijk op ten opzichte van alle deelnemers.
De zorgbemiddelaar is een zorg-of hulpverlener die het dichtst bij de zorgvrager staat en dient als aanspreekpersoon voor alle betrokken partners. Hij of zij wordt tijdens het overleg aangeduid en houdt rekening met de belangen van de zorgvrager. Na het overleg volgt de zorgbemiddelaar de zorgvrager verder op.
De verslaggeving en contactgegevens van het zorgteam wordt in het elektronisch zorgplan geplaatst (www.e-zorgplan.be).

Omdat een MDO een inspanning vraagt van alle zorgaanbieders wordt er vanuit de Federale en Vlaamse overheid hiervoor een tegemoetkoming voorzien, alsook voor een ‘overleg rond de psychiatrische patiënt’ (OPP).

19-12-2017
Vanaf 2018 wijzigt de manier waarop SEL TOM het MDO vergoedt

Reeds jaren wordt deelname aan een multidisciplinair overleg (MDO) onder bepaalde voorwaarden vergoed. Dat blijft ook zo in 2018. De manier waarop verandert echter. SEL TOM wil zo tijd vrijmaken voor de vorming van de eerstelijnszones.

Vanaf 2018 zal SEL TOM enkel nog dossiers evalueren die aan de wettelijke voorwaarden van de GDT-wetgeving voldoen. Voor andere dossiers voorziet SEL TOM een compensatie, gebaseerd op de voorbije jaren. Een gedetailleerde uiteenzetting van de gehanteerde werkwijze vind u hier.

Zelfstandige zorgverleners
Indien een dossier aan alle voorwaarden van de GDT-wetgeving voldoet, ontvangen de aanwezige zelfstandige zorgverleners uit de eerstelijnsgezondheidszorg een vergoeding. De vergoeding wordt door het RIZIV uitbetaald via de mutualiteit van de cliënt. De enige tussenkomst van SEL TOM betreft het doorgeven van de aanwezigheden. Dat was de voorbije jaren ook zo.
Echter, in het verleden vergoedde SEL TOM ook zorgverleners voor MDO-deelname dat, weliswaar niet aan de wettelijke criteria voldeed, maar wel aan bepaalde SEL-criteria. Vanaf 2018 vervalt dit.

Hulpverleners, werkzaam in een organisatie
Ook hulpverleners ontvingen voor hun deelname een MDO een vergoeding vanuit de SEL-middelen. De betrokken organisatie ontving in het verleden een vergoeding per deelname. In 2018 zal SEL TOM de deelnemende organisaties daarentegen 1 bedrag uitbetalen. Dit bedrag is gebaseerd op hun relatieve deelname aan MDO de voorbije jaren. Op die manier zal elke organisatie een percentage ontvangen van een vastliggend budget. Een gedetailleerde uiteenzetting van de gehanteerde werkwijze vind u hier.

Overlegorganisatoren
Een vergoeding vanuit de SEL-middelen was er eveneens voor de organisatie van een MDO. Er werd een vergoeding betaald per overleg.
Vanaf 2018 zullen overlegorganisatoren een bedrag ontvangen dat
– enerzijds is gebaseerd op het aantal ingediende dossiers dat voldoet aan de GDT-criteria,
– aangevuld met een bedrag, gebaseerd op het relatieve aantal georganiseerde MDO’s de voorbije jaren dat niet aan de GDT-criteria voldeed. Een gedetailleerde uiteenzetting van de gehanteerde werkwijze vind u hier.

Interessante linken op deze website:
Detailuitleg verdeling middelen MDO 2018 en 2019
Vergoeding MDO in 2018 (info voor zorgaanbieders en organisatoren)
Pdf Vergoeding MDO vanaf 2018 – info voor zelfstandige zorgverleners
Pdf Vergoeding MDO vanaf 2018 – info voor hulpverleners, werkzaam in een organisatie